Generalforsamlingen d. 24. januar 2011.


Bestyrelsens beretning.

Den 27. januar 2010 afholdt vi sidste års ordinære generalforsamling og i alt 30 medlemmer deltog.
Vort mangeårige bestyrelsesmedlem Jørgen Christensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og i stedet valgtes Otto Clement, Frøbjerg, som nyt medlem af bestyrelsen.
Formanden Holger Hansen takkede Jørgen Christensen for den gode indsats i bestyrelsen gennem årene.

Efter kaffen fortalte smedemester Niels Poulsen, Ørsbjerg om et helt livs oplevelser inden for smedefaget.
Foredraget blev ledsaget af en film, som var blevet optaget i Ørsbjerg, medens smedien stadig var i fuld gang.

I februar holdt bestyrelsen sit første møde og Holger Hansen meddelte, at han ønskede at træde tilbage fra formandsposten. Som ny formand valgtes undertegnede, og som nye næstformænd valgtes Holger Hansen og Hans Ove Pedersen.

Ved en efterfølgende sammenkomst takkede bestyrelsen Holger Hansen for hans store indsats som formand gennem næsten 20 år. En periode hvor der har været stor fremgang for interessen for lokalhistorie i vores område. Jeg vil gerne her endnu en gang give udtryk for en stor glæde over, at Holger Hansen har valgt at fortsætte sit virke i bestyrelsen, så vi kan trække på hans store viden om lokalområdet og udviklingen her gennem årene.

Den 19. maj markerede vi ved en velbesøgt sammenkomst udgivelsen af en ny lokalhistorisk bog nemlig Evald Andersens beretning om spændende begivenheder i og omkring Hjerup Tinghus fra 1600-årene og frem til 1894.

Sommerudflugten gik den 22. juni til Glavendruplunden, hvor Carl Martin Christensen fortalte om oldtidsminderne i anlægget, og de ca. 40 deltagere afsluttede aftenen med kaffe og sang på Nordfyns Efterskole i Særslev.

Henover sommeren gik vi så i gang med ombygningen af arkivets arbejdslokale, idet foreningen med tak havde modtaget en donation fra murermester Ib Hansens Fond. Dette ombygningsarbejde blev udført af frivillige fra foreningen, og ligesom ved indvielsen den 13. november vil jeg endnu en gang takke Henning Søndergaard og Hans Ove Pedersen for den store indsats under ombygningen.
I dag er vi alle sammen glade for at vi har fået den ekstra plads i arbejdslokalet, og så må vi se, om vi kan få ændret vores lille tekøkken en smule hen ad vejen.
Projektet har belastet foreningens økonomi med ca. 2000 kr., da der opstod nogle uforudsete udgifter.

Den 13. november var også Arkivernes Dag, hvor vi holdt ekstraordinært åbent og havde besøg af over 70 gæster til vores udstilling med gamle billeder fra Aarupområdet. Udstillingen har været åben helt frem til generalforsamlingen i dag.

Arkivet har i år haft besøg af 642 gæster. Arbejdsopgaverne i arkivet løses af frivillige fra foreningen, og vi har i år oplevet en tilgang, som er meget velkommen, da vi fortsat har et betydeligt efterslæb i vores registreringsarbejde. Vi har dog i 2010 foretaget ikke mindre end 237 indkomstregistreringer i vores database Arkibas. Et meget fint resultat.

Mange henvendelser til arkivet kommer i øvrigt nu via vores fine hjemmeside www.lokalarkivaarup.dk, som er et meget vigtigt informationsredskab. Ikke mindre end 800 besøgende har der været siden juli 2010, altså på et halvt år.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige alle arkivmedarbejderne tak for en god indsats i årets løb. Også tak til alle, der på anden vis har støttet os i arbejdet med at bevare vores historie for eftertiden.

Rent organisatorisk er arkivet fortsat en del af Aarup Bibliotek og med et selvstændigt budget til de nødvendige driftsudgifter, og vi har et fortrinligt samarbejde med de øvrige interessenter i Industrien. Det håber vi kan fortsætte i årene fremover.

Til slut vil jeg orientere om nogle nye initiativer som bestyrelsen har på beddingen her i 2011.

Et redaktionsudvalg er i gang med at udarbejde et egentlig årsskrift, som vi forestiller os er klar omkring maj måned. Årsskriftet skulle gerne blive en tilbagevendende udgivelse, som kan med være med til at udbrede kendskabet til vores lokalhistorie, og hvis nogen ligger inde med beretninger eller beskrivelser om oplevelser, begivenheder eller erhvervsforhold fra området, vil vi meget gerne kontaktes herom.

Vores gamle og nye Aarupfilm, der tidligere har været udgivet som videobånd i VHS-systemet, er lige nu på vej til at blive overspillet på DVD, således at vi fortsat kan glæde interesserede med disse gamle optagelser fra livet i Aarup og omegn.

På bestyrelsen vegne.
Jørgen Koch Sørensen