Generalforsamling d. 5. marts 2013.


Så er de praktiske ting for mødet ved at være i orden.
Som det ses, er der en halv time til generalforsamlingen skal begynde.


Som det kan ses på billederne, var der er flot fremmøde til generalforsamlingen. Formanden, Jørgen Koch Sørensen, gav da også i sin velkomst udtryk for stor tilfredshed og takkede deltagerne for den interesse, som de viser foreningen ved at møde op.
Billedet neden for: Der lyttes til velkomsten, og derefter fulgte en fællessang..


Peter Andersen blev valgt som dirigent, og efter at general-forsamlingen var konstateret lovligt indkaldt, fik formanden ordet for at aflægge beretning.

Formanden aflægger bestyrelses beretningen.
Foreningens kasserer, Bent Nielsen, fremlagde regnskabet.

Generalforsamling den 5. marts 2013

Bestyrelsens beretning for 2012.

Denne årsberetning er som noget nyt opdelt i 2 dele for hhv. forening og arkiv.
Foreningen.
Sidste års generalforsamling blev afholdt den 25. januar og 28 medlemmer deltog.
Vi tog afsked med Holger Hansen i bestyrelsen.
Nyvalgte Ebbe. S. Hansen.
Men det var også på andre områder en skelsættende generalforsamling, fordi vi vedtog nye vedtægter, hvorefter foreningens bestyrelse nu også er bestyrelse for og driver arkivet ved hjælp af frivillige medarbejdere fra foreningen.

Det var godt for alle, at flere års usikkerhed om kommunens intentioner på området blev afløst af klar tale: Arkivet er kommunens ejendom, det ligger i kommunens hus, og driftsomkostningerne afholdes af kommunen, men foreningen sørger for, at arbejdet bliver gjort efter gældende love og regler på området. Senere har kommunen meddelt os, at vores nye vedtægter er taget til efterretning af Kultur- og Fritidsudvalget.

Efter kaffen holdt Vivian Hvenegaard et foredrag om sin bog: “Fruentimmerne fra Pallehuset”
I foråret kunne vi udsende endnu et nummer af vores årsskrift.
Tak til redaktionsudvalget for det store arbejde med at skaffe stof til årsskriftet.
Vi forventer, at et nyt nr. ser dagens lys senere på foråret.
Aftenudflugten i juni blev arrangeret som en byvandring i Skydebjerg.
Der var rekorddeltagelse med 84 deltagere. Vejret var desværre meget regnfuldt, men både Mogens Carlsen og sognepræst Susanne Andersen sikrede, at det blev en rigtig god oplevelse for alle. En stor tak herfor.

Arkivet.
Arbejdet i arkivet er forløbet meget tilfredsstillende.
En enkelt medarbejder er holdt, men tre nye kom til i 2012.
Det har betydet, at vi har kunnet indkomst registrere 384 modtagelser i 2012.
Det største antal nogen sinde på et år.
Samtidig er vi i fuld gang med at lave arkivfonds registreringer og billedregistreringer.
Det tager tid, men er en forudsætning for, at vi måske allerede her i 2013 kan komme på internettet med en del af vores arkivalier via det såkaldte “Miniarkibas”.
Vi satser på det, for det vil være en stor fordel for vores gæster at kunne forhånds orientere sig på nettet, inden et evt. besøg i arkivet.
Der er i 2012 indkøbt en ekstra scanner til vores arbejdspladser.
I november holdt vi Arkivernes Dag med en udstilling om Aarup Apotek. Billeder fra siloen før og nu, ukendte billeder og store og små nyheder fra Aarup-området i 1972, som en markering af arkivets 40 års jubilæum. Udstillingen blev godt besøgt med næsten 100 gæster.
Vi har haft nogenlunde samme antal gæster i arkivet som i 2011, og vores hjemmeside har været besøgt af 3155. En stigning på 12 %.
Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsens side sige alle vores arkivmedarbejdere tak for deres indsats.
Uden dem og deres gode arbejde havde vi ikke mulighed for at drive et lokalhistorisk arkiv her i Aarup.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen.

Valg til bestyrelsen.
2 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Benthe Andersen.
Jørgen Koch Sørensen.
Nyvalgt bestyrelsessuppleant:
Anne Marie Frederiksen.


Og så var der tid til en god kaffepause.


Efter kaffen blev forsamlingen præsenteret for den nye webside Danmark set fra luften – før Google. Det er en samling luftfotogafier tilbage til 1930´erne, som det Det Kongelige Bibliotek nu har frigivet.
Jørgen Koch Sørensen og Ole Nygaard Kristensen stod for introduktionen.
Aftenens sidste indslag var et miniforedrag af Ole Nygaard Kristensen om Grevens Fejde, hvoraf en følge var de voldsomme kampe ved Faurskov og Øksnebjerg i 1536.
Forsamlingen lyttede intenst til fortællingen.