Generalforsamlingen d. 23. februar 2017.


Indkaldelse.

Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.30 i arkivet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er: Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg er: Anne Marie Frederiksen
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  På valg er: Kristian Nancke og Lars Hansen og suppleant Otto Clement
 9. Eventuelt.

Kontingent for 2017.
Der vedlægges indbetalingskort til betaling af kontingent på posthus eller via netbank. Kontingentet kan dog også betales på generalforsamlingen. Medbring i så fald venligst indbetalingskortet.

En arkivars oplevelser.
Efter generalforsamlingen og kaffebordet har vi formået at få en af vore gode medarbejdere Otto Clement til at give os et lille indblik i nogle af de interessante fund, der kan gøres enten i arkivet, eller når vi helt uventet modtager en gave, der fortæller om næsten glemte aktiviteter blandt andet fra Mindelundens etablering på Frøbjerg Bavnehøj.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Bestyrelsens beretning for 2016

Foreningen:

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 24. februar 2016 og 49 medlemmer deltog.

2 bestyrelsesmedlemmer Hans Ove Pedersen og Otto Clement ønskede ikke at fortsætte, og herefter blev Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen valgt til bestyrelsen. Der blev udtrykt en stor tak til Hans Ove og Otto, som heldigvis fortsat er frivillige medarbejdere på arkivet.
Willy Steen blev nyvalgt som bestyrelsessuppleant.
Som revisorer genvalgtes Kristian Nancke og nyvalgtes Lars Hansen. Otto Clement nyvalgtes som revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen holdt Sven Jensen et muntert foredrag om spejderliv i 1940-erne og 50-erne i anledning af Aarup spejdernes 90 års fødselsdag.

I maj måned kunne vi atter udsende et årsskrift, og vores redaktør Henning Søndergaard præsterede igen et hæfte på 36 sider med denne gang 6 artikler. Husk, at vi stadig kan bruge beskrivelser eller erindringer til de fremtidige årsskrifter, og i øvrigt mangler vi fortsat skolebilleder fra Rørup-skolerne til arkivet.

Aftenudflugten gik i 2016 i et flot sommervejr til herregården Harridslevgaard ved Bogense. Der var en rigtig god tilslutning med ikke mindre end 38 deltagere, og vi fik en meget kompetent og oplysende rundvisning i det store gamle hus, inden vi kunne indtage kaffen i køkkenregionerne.

Vi har i 2016 givet tilslutning til et bogarbejde om Aarups historie fra 1865 til ca. 1980. Hans Walmar og Evald Andersen har påbegyndt udarbejdelsen af bogen, og vi håber, at vi i løbet af et par år kan udgive bogen. Derudover arbejder Vivian Hvenegaard på et hæfte om Mølleknappes historie, og dette hæfte kan måske udgives allerede i år.

Arkivet:

Vi har i 2016 haft 137 besøgende gæster på arkivet. Betydeligt flere end i 2015.

Vores hjemmeside har haft 2557 besøg. Næsten lige så mange som i 2015.

Det daglige arkiverings- og registreringsarbejde i arkivet er også i 2016 forløbet meget tilfredsstillende.

Vi har økonomisk haft mulighed for at ændre ved belysningen i vores bibliotek, så det nu er muligt at læse selv de små bogstaver. Det var ikke for tidligt, at vi fik gjort noget ved dette problem.

Vi har ved årsskiftet etableret endnu en it-arbejdsplads med en bærbar computer, så vi nu råder over 8 arbejdspladser i alt. Hertil kommer så 2-3 medarbejdere med andre opgaver, så både mandag og torsdag er der ofte fuld bemanding i arkivet.

Vi har indkomstregistreret 47 afleveringer i 2016. Vi har lagt os i selen for at få indkomstregistreret afleveringer inden for nogle få uger efter afleveringen til os, og det mål har vi opfyldt i 2016.

Derudover har vi også gang i arkivfonds- og billedregistreringerne dvs. de registreringer, som I kan se på hjemmesiden www.arkiv.dk . Her kan I lige nu se 310 arkivfonde og ikke mindre end 1704 billeder. Der er faktisk tale om en stigning på flere hundrede registreringer. Endnu et udtryk for den store produktivitet, der har været i 2016.

Arkivernes Dag blev markeret lørdag den 12. november med åbent hus og udstilling. Emnerne var: Fotograf Louis Schouws glaspladebilleder fra 1920-erne og 30-erne, små og store begivenheder for 40 år siden og Aaruphallens 50 års jubilæum.

Udstillingen blev besøgt af ca. 30 gæster, lidt færre end sædvanligt.

Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsens side sige tak til arkivleder Karna Søndergaard og de øvrige frivillige medarbejdere for deres gode indsats i det forløbne år.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen.