Generalforsamlingen d. 12. marts 2018.


Indkaldelse.

Hermed indkaldes til generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.30 i arkivet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er: Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg er: Willy Steen
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  På valg er: Kristian Nancke og Lars Hansen og suppleant Otto Clement
 9. Eventuelt.

Kontingent for 2018.
Der vedlægges indbetalingskort til betaling af kontingent i bank eller via netbank. Kontingentet kan dog også betales på generalforsamlingen. Medbring i så fald venligst indbetalingskortet.

Spændende ny bogudgivelse.
Efter generalforsamlingen og kaffebordet har vi fornøjelsen af at præsentere vors nyeste bogudgivelse, en flot illustreret bog om Mølleknappe, og vi har fået forfatteren Vivian Hvenegaard fra Kerte til at fortælle ldt om arbejdet med bogen. Glæd jer til det og se nærmere om bogen på den vedlagte pressemeddelelse. Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Bestyrelsens beretning for 2017.

Foreningen:

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 23. februar 2017 og ca. 48 medlemmer deltog.

Til bestyrelsen genvalgtes Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen, og Anne Marie Frederiksen blev genvalgt som suppleant.
Som revisorer genvalgtes Kristian Nancke og nyvalgtes Lars Hansen. Otto Clement nyvalgtes som revisorsuppleant.

Vi blev ramt af en sygemelding, så i stedet for Otto Clements foredrag om en arkivars oplevelser, så vi luftbilleder fra Orte by og omegn. Også meget spændende og nyt for mange af deltagerne.

I maj måned kunne vi atter udsende et årsskrift, og vores redaktør Henning Søndergaard præsterede denne gang et hæfte på hele 44 sider med 5 gode artikler. Senere har Henning Søndergaard meddelt os, at han ikke fortsat ønskede at påtage sig hvervet som redaktør. Det har vi meget beklaget, og vi vil gerne her i beretningen gentage vores store tak til Henning for initiativet for otte år siden, og det store arbejde, der er ydet hvert år siden. Redaktionsudvalget prøver imidlertid også i år at få samlet stof og skrevet artikler til et kommende nummer i år. Vi håber det bedste.

Husk i øvrigt, at vi stadig kan bruge beskrivelser eller erindringer til både arkivet og de fremtidige årsskrifter.

Aftenudflugten gik i 2017 i et noget blandet vejr til Hjemstavnsgården i Gummerup. Der var en rigtig god tilslutning med ikke mindre end 38 deltagere, og vi fik en meget kompetent og oplysende rundvisning i museet, som kort tid før var overdraget Hjemstavnsforeningen fra Museum Vestfyn. Vi var alle meget imponeret over de mange frivillige, som gør en meget stor indsats for at vedligeholde de mange bygninger inden for gårdkomplekset. En kæmpeopgave, som aftvinger meget stor respekt.

Sidste år fortalte vi, at Hans Walmar og Evald Andersen havde påbegyndt arbejdet på en bog om Aarups historie. Det arbejde forløber godt, men vi må væbne os med tålmodighed for godt arbejde tager den tid, som der skal til.

Vi fortalte også, at Vivian Hvenegaard arbejdede på et hefte om Mølleknappe. Det hefte udviklede sig imidlertid og er nu blevet til en flot bog, som udkommer i aften, men det vender vi jo tilbage til.

Sidst på sommeren døde vores mangeårige kasserer Bent Nielsen meget pludseligt. Det var et chok for os alle her i foreningen og på arkivet. Bent havde været kasserer, så længe vi alle kunne huske og kom hver uge på arkivet og ydede en god og prisværdig indsats. Vi vil endnu en gang udtrykke vores deltagelse over for hans hustru Kirsten, som jo har lidt det største tab. Æret være Bent Nielsens minde.

En ny kasserer er beredvilligt trådt til: Jette Hasling Pedersen. Tak for det.

Arkivet:

Vi har i 2017 haft 188 besøgende gæster på arkivet. Det var betydeligt flere end i 2016.

Vores hjemmeside har haft 2007 besøg. Knap så mange som i 2016. Flere og flere går nok direkte på arkiv.dk, når de vil se, hvad vi har på arkivet.

Det daglige arkiverings- og registreringsarbejde i arkivet er også i 2017 forløbet meget tilfredsstillende.

Vi har fortsat 8 arbejdspladser med computeradgang. Der er sket lidt ændringer i medarbejderstaben, og vi har af praktiske grunde valgt at et etablere et arbejdshold på 3 personer onsdag formiddag, så vi nu arbejder 3 dage om ugen. Vi bliver ikke arbejdsløse foreløbig, skal jeg hilse og sige. Det ligger et meget stort efterslæb og venter på os.

Vi har indkomstregistreret 46 afleveringer i 2017. Vi har levet op til vores målsætning om at få indkomstregistreret afleveringer inden for nogle få uger efter modtagelsen i arkivet.

Derudover har vi også gang i arkivfonds- og billedregistreringerne dvs. de registreringer, som I kan se på hjemmesiden www.arkiv.dk . Her kan I lige nu se godt 400 arkivfonde og ikke mindre end 1900 billeder. Der er igen tale om en pæn stigning i antallet af registreringer.

Arkivernes Dag blev markeret lørdag den 11. november med åbent hus og udstilling. Emnerne var:
” Små og store begivenheder for 40 år siden
” Før og nu i Aarup
” Gamle julekort

Udstillingen blev godt besøgt af mindst 51 gæster, lidt flere end sædvanligt. På et tidspunkt midt på formiddagen var der stor trængsel, men ikke alle har jo skrevet sig ind i gæstebogen.

De frivillige medarbejdere og arkivleder Karna Søndergaard gjorde igen i 2017 en meget stor indsats, men her i begyndelsen af 2018 måtte Karna Søndergaard sygemelde sig, og der er desværre ikke udsigt til, at hun kan genoptage sit hverv. Det er meget beklageligt, for Karna har gennem årene ydet en meget stor og kompetent indsats som arkivleder, som vi takker hende meget for.

Husk i øvrigt, at vi på arkivet stadig har plads til nye medarbejdere, så hvis nogen af jer har lyst til at yde en frivillig indsats for bevarelsen af vores kulturarv eller måske kan skubbe til nogen, der kunne tænkes at ville arbejde sammen med os, så kom ned på arkivet en dag og hør nærmere om mulighederne.

Ombygning af kulturhuset Industrien.
Der arbejdes for tiden på at skaffe fondsmidler til ombygning af Industrien udover de to millioner kroner, som Assens Kommune har bevilget.
Planen er at renovere 2. salen på begge bygninger og at nedrive nabohuset Bredgade 71 og opføre en tilbygning på arealet. Det giver mulighed for at etablere nogle flere mødelokaler på 1. sal og to mindre multisale.

Vi er fra arkivet fremkommet med et stort ønske om at få et egentligt læselokale til brug for vores gæster. Det har været stærkt savnet, lige siden vi flyttede ind i de nuværende lokaler.
Men på nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor meget af planerne, der bliver til virkelighed, og om vi bliver liggende i kælderen som nu eller flyttet til den nye 2. sal, hvortil der så vil blive etableret en elevator. Men under alle omstændigheder glæder vi os over, at der investeres i Kulturhusets udvikling.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen


Referat

Jørgen Koch Sørensen startede med at bede forsamlingen holde et minuts stilhed til ære for nys afdøde Bent Nielsen, som var foreningens kasserer i mange år.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Mogens Carlsen blev valgt.
2. Beretning. Jørgen Koch Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som forelå skriftligt. Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab. Jette Hasling Pedersen forelagde det reviderede regnskab. Det blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr. pr. husstand. Det blev godkendt.
6. Valg til bestyrelsen. Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleant. Willy Steen blev valgt.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Kristian Nancke og Lars Hansen valgtes som revisorer og Otto Clement blev suppleant.
9. Eventuelt. Intet blev behandlet under eventuelt

Referent: Ole Nygaard Kristensen den 14. marts 2018
Der var 65 personer, der var mødt op.

Efter generalforsamlingen fortalte Vivian Hvenegaard om sin nye bog om Mølleknappe. Det var meget interessant.