Generalforsamlingen d. 4. februar 2019.


Bestyrelses beretning for 2018.

Beretningen er opdelt i to dele for hhv. foreningen og arkivet.

Foreningen.

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 12. marts 2018 og 65 medlemmer deltog. Det var meget imponerende, og skyldtes uden tvivl den efterfølgende præsentation af den nye Mølleknappebog.
Mogens Carlsen blev valgt som dirigent. Beretningen fra bestyrelsen blev godkendt, og vores ny tiltrådte kasserer Jette Hasling Pedersen forelagde det reviderede regnskab, som også blev godkendt.
Ved valget til bestyrelsen genvalgtes Ebbe S. Hansen, Ole Nygaard Kristensen og Sven Jensen. Som suppleant genvalgtes Willy Steen. Som revisorer genvalgtes Kristian Nancke og Lars Hansen og som revisorsuppleant genvalgtes Otto Clement.
Efter generalforsamlingen fortalte forfatteren Vivian Hvenegaard levende og interessant om arbejdet med sin nye bog om Mølleknappe. Bogen udkom samme dag, og der blev allerede straks herefter solgt mange eksemplarer. Det var ekstra interessant, at nogle af den sidste ejers børn var mødt op og også fortalte om deres barndom på stedet.
Efterfølgende er bogen blevet meget efterspurgt, og sælges fortsat både her i arkivet og hos Aarup Boghandel.
Et nyt årsskrift så dagens lys. Det blev et meget flot eksemplar og svært at overgå. Aase Beyer Clausen har hjulpet redaktionsudvalget og påtaget sig layout-opgaven. Tak til Aase for den gode indsats og hjælp.
Sommerens udflugt blev ændret fra en aftenudflugt til et eftermiddagsarrangement, og helt naturligt gik turen til Kerte, hvor Vivian Hvenegaard tog os med på en travetur til Mølleknappe, hvor vi kunne ane de sparsomme rester af gård området. På tilbagevejen fik vi forevist Kerte kirkes seværdigheder, og vi sluttede af med eftermiddagskaffen i sognelokalerne. 28 medlemmer deltog i udflugten.
Hans Walmar og Evald Andersens nye bogprojekt om Aarup bys historie forløber planmæssigt, og vi håber, at bogen kan præsenteres i 2020.

Arkivet.

Året startede meget dårligt, idet vores mangeårige arkivleder Karna Søndergaard måtte sygemelde sig og efterfølgende døde i maj måned. Det kom helt uventet og var et hårdt slag for os.
Karna havde været arkivleder i mere end 15 år, og gennem alle årene havde hun ydet en stor indsats på arkivet. Hun sørgede for, at åbningstiden blev klaret uanset årstid eller feriesæson, og hun skubbede på, når en af medarbejderne var i tvivl, om et kursus nu også var nødvendigt.
Hun var kort sagt en myndig arkivleder, der både havde styr på de administrative regler og de mere tekniske spørgsmål om registreringssystemerne på arkivet.
Hun var også et beskedent menneske, og hun satte ikke sig selv i centrum, men sørgede pligtopfyldende for, at arbejdet med modtagelse og registrering af arkivalier forløb på en god måde. Vi medarbejdere var aldrig i tvivl om, hvor vi kunne få hjælp, når det ind i mellem var nødvendigt at spørge.
Vi er hende megen tak skyldig for den store indsats, som hun gjorde i arkivet.
Æret være Karna Søndergaards minde.
Vi har i 2018 haft 161 besøgende gæster på arkivet. Lige knap så mange som i 2017.
Vores hjemmeside har haft 1867 besøg. Her er også tale om en lille tilbagegang. Det skyldes muligvis, at mange går direkte på www.arkiv.dk og uden om vores hjemmeside. I øvrigt en stor tak til Otto Clement, der som webmaster altid sørger for, at siden er meget hurtigt opdateret.
Vi har i 2018 indkomstregistreret 63 afleveringer. Det er 17 mere end i 2017 og det har knebet med at leve op til målsætningen om at få afleveringer indkomstregistreret inden for nogle få uger, men efterslæbet bliver indhentet her i vinter.
Det daglige registreringsarbejde kører fortsat fint. Vi arbejder fortsat 3 dage om ugen. Tak til alle jer, der tager en tørn med det vigtige arbejde at få registreret arkivalier og fotografier, så de er tilgængelige for gæster enten på arkivet eller www.arkiv.dk.
I øvrigt har vi stadig ledige arbejdspladser, så hvis nogen af jer har lyst eller kender nogle, der har lyst til på den måde at arbejde med vores kulturarv, er I meget velkomne. Vi har bunker med spændende arbejdsopgaver, der ligger og venter…
Men det er godt, at der gennem årene er afleveret så mange arkivalier og billeder til arkivet. De er nu beskyttet og har undgået at blive sendt til forbrænding.
Arkivleder hvervet har fundet en permanent løsning, idet Aase Beyer Clausen og Ebbe S. Hansen har påtaget sig opgaven i fællesskab, og det er vi meget glade for i bestyrelsen. Tak for det.
Arkivernes Dag blev markeret lørdag den 10. november med åbent hus og udstilling. Emnerne var ” Små og store begivenheder for 40 år siden.
” Handel og håndværk i de 5 sogne.
Udstillingen blev besøgt af mindst 38 gæster, og den fik megen ros. Den indeholdt både mange gode billeder og mange faktaoplysninger om de 5 sogne.
Der er lidt mere nyt om Industriens ombygning. Kommunens bevilling til ombygningen er skubbet, og der arbejdes fortsat på at søge fondsmidler til det samlede projekt, der består af både en ombygning af den værende bygning og en ny tilbygning i nr. 71 (Sanggaards hus). Der er indtil nu rådighed over midler på ca. 2,5 mio. kr. og derfor forventes det, at ombygningen starter sidst på året i 2019 med klargøring af 2. salen. Det er tanken, at arkivet efterfølgende eventuelt kan flytte på 2. sal med adgang via bibliotek og elevator. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der ser nærmere på vores konkrete pladsbehov og brandsikkerheds forhold i forbindelse med selve arkivrummet, og der kan derfor også tænkes løsninger, hvor vi bliver boende her i kælderetagen.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Koch Sørensen


Referat.

Generalforsamling den 4. februar 2019 i Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

1. Valg af dirigent: C. C. Horn Andersen blev valgt

2. Beretning fra bestyrelsen: Formand Jørgen Koch Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning. Den blev godkendt

3. Regnskab: Regnskabet blev gennemgået af kasserer Jette Hasling Pedersen. Det blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent: Ingen ændring.

6. Valg til bestyrelsen: På valg er Benthe Andersen og Jørgen Koch Sørensen. Benthe Andersen modtager ikke genvalg.
Jørgen Koch Sørensen og Janni Würtz Maise Rønn valgtes.

7. Valg af bestyrelsessuppleant: Anne Marie Frederiksen modtog genvalg.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Kristian Nancke, Lars Hansen og Otto Clement modtog genvalg.

9. Eventuelt: Der var intet under eventuelt.
39 skrev i gæstebogen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.