Generalforsamling d. 27. januar 2010Generalforsamlingen
den 27. januar 2010.

Foreningens formand, Holger Hansen, aflagde beretning:


Bestyrelsens beretning.

Allerførst vil jeg ønske alle et godt nytår og velkommen til foreningens generalforsamling.
Sidste år afholdt vi generalforsamling d. 28. januar. På generalforsamlingen blev Jørgen Kock Sørensen valgt til nyt medlem af bestyrelsen, da Karna der som ansvarlig for registrering og arkivering er født medlem af bestyrelsen.
Der deltog 33 medlemmer i generalforsamlingen og efter kaffen fortalte Anna Svensson om sine oplevelser i Bred og Aarup.

Den 17. februar holdt vi bestyrelsesmøde og fordelte arbejdet imellem os. Vi besluttede at sommerudflugten skulle gå til Vedstaarup Teglværk. Her deltog 50 medlemmer og Strøjer viste rundt og fortalte om arbejdet på et moderne teglværk.
Vi drak kaffen i kantinen og derefter kunne vi se den flotte bilsamling. En god og hyggelig aften.

Næste opgave var en udstilling om Aarup ungdomshjem i anledning af 100 års jubilæet i oktober. Den 14.november var det de nordiske arkivers dag. Vi udvidede udstillingen fra ungdomshjemmet og den gamle hal med gamle festtelegrammer udstillet af Elise Andersen Orte. En flot samling. Der var 36 besøgende den første dag.

Den 27. november var der Open by Night. Vi holdt åben fra 17 – 22. Der var 23 besøgende.

Den 3, december holdt vi julefrokost for arkiv- og møllefolk med 26 deltagere.
I årets løb har vi fået 634 navne i gæstebogen. Arkivloven påbyder at det skal fremgå af gæstebogen hvem der har besøgt arkivet i årets løb.

Karna og Jørgen Kock har deltaget i arkivrådets møder. De 13 arkiver i Assens kommune har dannet et arkivråd der repræsenterer arkiverne over for Assens Kommune, og formidler samarbejdet mellem arkiverne.
Vi har besøgt andre arkiver for at høste af deres erfaring og der har været folk på kursus i billedregistrering og i det nye Arkibas 4 registreringssystem.

Der har været mange henvendelser og indleveringer til arkivet, så der har været nok at se til.
Som det ses i Folkebladet under Industrien så har vi i en lille rubrik under Industrien fået en henvisning til vores hjemmeside. Det er Otto Clement der har lavet den meget fine hjemmeside til Arkivet.
Som noget nyt har folkebladet hver uge et billede og en kort beskrivelse af en kendt bygning i kommunen. Arkivrådet står for udvælgelsen af de indsendte forslag.

Vi arbejder i øjeblikket med en udgivelse af en bog om bødlen fra Hjerup. Det er Ewald Andersen der har samlet et stort materiale om retsvæsnet som det praktiseredes her på egnen. Vi glæder os til at se det færdige resultat.
Der er adskillige der har bidraget til arkivets samling af beretninger fra egnen, men jeg vil gerne opfordre alle der har lyst og mulighed til at nedskrive deres livshistorie. Så det kan bevares for eftertiden. Alle Arkiver i Assens kommune har en historie der fortæller om opstart og udvikling. Her i Aarup var det Peter Nielsen der i 1972 fik oprettet Aarup kommunes lokalarkiv. I 1982 oprettede han lokalhistoriske forening. En støtteforening til arkivet. Efter kommunal overtagelse blev arkivet en del af Industrien som også rummer biograf og bibliotek.
Assens kommune betaler Industriens faste udgifter og stiller bygningen til rådighed for brugerne.

Det er en meget praktisk og god måde at drive kulturhuset på. Kommunalbestyrelsen har godkendt Industriens organisation ikke desto mindre fik vi en skrivelse fra forvaltningen om at alle arkiver skulle privatiseres med egen bestyrelse og driftsøkonomi. Dette har vi høfligst sagt nej tak til. Vi ønsker at fortsætte arbejdet som vi hidtil har gjort. Som det fremgår af dagspressen så har denne henvendelse medført at Vissenbjerg arkiv er lukket pt.
Som det vil fremgå af kassereren beretning har foreningen en god økonomi, så vi har mulighed for at støtte arbejdet med lokalhistoriske emner.
Til slut vil jeg gerne takke alle der har støttet arbejdet med at bevare vores historie for eftertiden.
En tak til Ib Murers fond for økonomisk støtte. En særlig tak til arkivfolket og bestyrelsen for engagement og godt humør.
Holger Hansen
Foreningens kasserer, Bent Nielsen, fremlagde regnskabet.


Generalforsamlingen 2010 i billeder.
Foto: Willy Christensen

Formanden afslutter en velbesøgt generalforsamling.


Referat generalforsamlingen 27. januar 2010.

Efter generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening for Aarup i slutningen af januar måned har bestyrelsen nu konstitueret sig og af helbredsmæssige grunde har den mangeårige formand Holger Hansen besluttet at træde tilbage fra formandsposten.
Som ny formand valgte bestyrelsen Jørgen Koch Sørensen, Aarup.
Nye næstformænd Holger Hansen.
Hans Ove Pedersen.
Nyvalgte Otto Clement, Frøbjerg til bestyrelsen i stedet for Jørgen Christensen, som ikke ønskede genvalg.
Otto Clement varetager tillige hvervet som webmaster for arkivets hjemmeside: www.lokalarkivaarup.dk.

Formandsskifte i Lokalhistorisk Forening.


Ved en sammenkomst på Lokalhistorisk Arkiv markerede foreningen formandsskiftet

Her ses den nye formand, Jørgen Koch Sørensen, hylde den afgåede formand, Holger Hansen

Ved en sammenkomst på Lokalhistorisk Arkiv den 18.2.2010 markerede foreningen formandsskiftet og Jørgen Koch Sørensen overrakte på bestyrelsens vegne en boggave til Holger Hansen og takkede for hans store indsats som formand gennem næsten tyve år. I den periode har der været stor fremgang for interessen for lokalhistorie i Aarup og de omliggende sogne som arkivet omfatter, og det skyldes ikke mindst det arbejde som formanden har ydet sammen med de frivillige medarbejdere på arkivet.
Formanden udtrykte endvidere en glæde over, at Holger Hansen var indstillet på at fortsætte arbejdet i bestyrelsen som næstformand, så der fortsat kunne trækkes på hans store viden om lokalområdet og dets udvikling gennem årene.
Holger Hansen ved arbejdsbordet med sin boggaven.

Kommende Nyheder

Ved sammenkomsten fortalte Jørgen Koch Sørensen, at Lokalhistorisk Forening i løbet af foråret udgiver en ny spændende bog om et lokalt emne. Det drejer sig om en bog af Evald Andersen, der denne gang har skrevet om store og små hændelser omkring det gamle tinghus i Hjerup, som eksisterede fra slutningen af 1600-tallet og frem til 1894.
Foreningen glæder sig til at præsentere bogen, når den er færdigtrykt og ligger klar til salg.
Der arbejdes endvidere på at forbedre faciliteterne for arkivets mange gæster.
Vi har i øjeblikket nogle utilfredsstillende pladsforhold, men nogle bygningsmæssige ændringer i lokalerne vil kunne skaffe os de fornødne ekstra kvadratmeter, så vi kan tilbyde gæsterne nogle gode muligheder, hvad enten de besøger os for at aflevere arkivalier eller kommer for at søge oplysninger i arkivet.
Projektet skal nu nærmere beskrives og vi håber på at kunne udføre arbejdet i efteråret.
Tekst efter en pressemeddelelse skrevet af Jørgen Koch Sørensen.
Foto: Otto Clement.


Holger Hansen fortæller om foreningen. Klik her.